slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

ترشحات پستان

اگر ترشحات پستان خودبخود خارج شوند، معمولا جدی است. اما اگر ترشحات با فشار دادن نوک پستان خارج میشود، معمولا خطرناک نیستند البته نه همیشه .

رنگ ترشحاتی که نگران کننده هستند، معمولا خونی و یا قهوه ای است.

اگر از نقاط متعدد نوک پستان ترشحاتی خارج شود، جای نگرانی کمتری دارد، با این حال اگر ترشحات به طور مداوم از یک قسمت نوک پستان خارج شوند، نگران کننده است.

ترشحات خونی یا قهوه ای، و یا صورتی نوک پستان احتیاج به بررسی دقیق پزشکی دارند . پس حتما ترشحات نوک پستان را جدی بگیرید .