slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

رنگ کردن موها در بارداری

رنگ کردن موها در بارداری:
در سه ماهه اول بارداری که زمان اورگانوژنز یعنی تشکیل قسمت‌های مختلف جنین است، جنین نسبت به آسیب‌های شیمیایی بسیار حساس است.
در این دوره باید از رنگ‌کردن موها اکیدا خودداری نمود.

در برخی مطالعات دیده شده که رنگ‌کردن موها در سه ماهه دوم جنین را در آینده مستعد سرطان مثانه می‌کند.

بنابر این اگر اصرار به رنگ‌کردن موهایتان در حاملگی دارید، این کار را به هفته‌های نزدیک به زایمان موکول نمایید.

به‌طور کلی انجام های‌لایت آسیب کمتری نسبت به رنگ و مش برای جنین ایجاد می‌کند.