slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

    تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری

    تئوریهای بیوشیمیایی و ژنتیکی فرآیند پیری_پیری، نتیجۀ تجمع پیشروندۀ تغییرات مختلف در بدن میباشد که با گذشت زمان، با کاهش تدریجی کارایی بسیاری از اعمال فیزیولوژیک نرمال و ظرفیت حفظ هموستاز، همراه بوده و باعث افزایش احتمال بیماری و مرگ افراد میگردد. _محققان، برای درک فرایندهای پیری، افزایش طول عمر و...

    ادامه مطلب....