slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. ترشحات پستان

    ترشحات پستان

    اگر ترشحات پستان خودبخود خارج شوند، معمولا جدی است. اما اگر ترشحات با فشار دادن نوک پستان خارج میشود، معمولا خطرناک نیستند البته نه همیشه . رنگ ترشحاتی که نگران کننده هستند، معمولا خونی و یا قهوه ای است. اگر از نقاط متعدد نوک پستان ترشحاتی خارج شود، جای نگرانی...

    ادامه مطلب....