slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. رنگ کردن موها در بارداری

    رنگ کردن موها در بارداری

    رنگ کردن موها در بارداری:در سه ماهه اول بارداری که زمان اورگانوژنز یعنی تشکیل قسمت‌های مختلف جنین است، جنین نسبت به آسیب‌های شیمیایی بسیار حساس است.در این دوره باید از رنگ‌کردن موها اکیدا خودداری نمود. در برخی مطالعات دیده شده که رنگ‌کردن موها در سه ماهه دوم جنین را در...

    ادامه مطلب....