slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. فیبرو کیستیک

    فیبرو کیستیک

    تغییر فیبرو کیستیک شایع ترین ضایعه پستان و در واقع انحراف از روند پسرفت طبیعی پستان می باشد.این حالت بیشتر در زنان ٣۵-۵۵ ساله شایع است و در زنان یائسه به ندرت دیده می شود البته خانم های یائسه که هورمون درمانی نمی شوند.وقتی بدخیمی توسط پزشک رد شده باشد...

    ادامه مطلب....