slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. واژینیسموس

    واژینیسموس

    واژینیسموس واژینیسموس، اسپاسم یا انقباض ماهیچه های اطراف واژن است.اغلب زنان، واژینیسموس را به صورت انقباض و درد ناگهانی، در هنگام نزدیکی، توصیف می کنند واژینیسموس یک وضعیت روانی است، اگر چه برخی شرایط فیزیکی نیز می تواند به آن کمک کند. واژینیسموس اولیه : در این نوع واژینیسموس سبب...

    ادامه مطلب....